n w    w w w w

baner
Jesteś tu:   Strona główna / Matura / WYTYCZNE DOTYCZĄCE ORGANIZOWANIA I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU MATURALNEGO W 2021 ROKU.
duże małe domyślna
WYTYCZNE DOTYCZĄCE ORGANIZOWANIA I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU MATURALNEGO W 2021 ROKU. PDF Drukuj Email
Wpisany przez Anna Gregorczyk   

 WYTYCZNE DOTYCZĄCE ORGANIZOWANIA I PRZEPROWADZANIA

EGZAMINU MATURALNEGO W 2021 ROKU.

 
1. Na egzamin może przyjść wyłącznie zdrowy uczeń, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
2. Uczeń nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sam jest objęty kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.
3. Rodzic/Prawny opiekun nie może wejść z dzieckiem na teren szkoły.
4. Uczniowie wchodzą do budynku Zespołu Szkół Ekonomicznych czterema wejściami w następującym porządku:
Wejście nr 1 przy hali sportowej (uczniowie zdający na Małej Hali Gimnastycznej):
Godzina 8.00 – uczniowie KLASY 4Hp 
Godzina 8.20  - uczniowie KLASY 4Lg2 (uczniowie od nr 19 – 30)  oraz uczeń z klasy 4Sp
Wejście nr 2 przy hali sportowej (naprzeciwko szatni głównej):
Godzina 8.00 – uczniowie KLASY 4E1
Godzina 8.20 – uczniowie KLASY 4E2 (uczniowie od nr 1 – 14)
Wejście nr 3 przy hali sportowej 
Godzina 8.00 – Uczniowie klasy 4lg1,
                                 Uczniowie KLASY 4Lg2 (uczniowie od nr 1 – 18)                                               
Godzina 8.20 – uczniowie KLASY 4E2 (uczniowie od nr 15 do 23)
Wejście główne:
Godzina 8.00 – uczniowie KLASY 4Sp,
        absolwenci, uczniowie zdający egzamin na II piętrze. 
WEJŚCIA BĘDĄ OZNACZONE – proszę przestrzegać wytycznych!
Na każdych drzwiach wejściowych będą znajdowały się listy zdających.
 
5. Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp - co najmniej 1,5 m oraz mają zakryte usta i nos.
6. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem: maseczką jedno- lub wielorazową.
Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły. 
7. Przy wejściu do szkoły należy skorzystać z płynu do dezynfekcji rąk wg zamieszczonej informacji o korzystaniu z niego. 
8. Zdający nie mogą wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych, maskotek itp.
9. Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych, linijki, cyrkla, kalkulatora itd. Każdy uczeń zobowiązany jest do posiadania dwóch długopisów z czarnymi wkładami. Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających.
10. Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin należy przynieść własną butelkę z wodą.
11. Na terenie szkoły nie ma możliwości zapewnienia posiłków. 
12. Dla każdego zdającego będzie zapewnione miejsce, w którym będzie mógł zostawić rzeczy osobiste – plecak, torbę, kurtkę itp. Będzie to odrębne pomieszczenie - szatnia, w której będą mogli zostawić swoje rzeczy osobiste pod nadzorem pracownika szkoły. Oczekując na oddanie lub odbiór swoich rzeczy, uczniowie zobowiązani są do zachowywania odpowiednich środków bezpieczeństwa: odległość od innych osób, zakrywanie ust i nosa.
13. Po wejściu do budynku ZSE uczniowie kierują się do sal, w których będą pisać egzamin. 
14. Podczas wpuszczania uczniów do sali egzaminacyjnej członek zespołu nadzorującego może poprosić zdającego o chwilowe odsłonięcie twarzy w celu zweryfikowania jego tożsamości (konieczne jest wówczas zachowanie co najmniej 1,5-metrowego odstępu).
15. Uczniowie potwierdzają swoją obecność na egzaminie, podpisując się na wykazie własnym długopisem.
16. Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej. Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu) zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy:
1) podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie,
2) wychodzi do toalety,
3) kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej.
17. W przypadku egzaminu z przedmiotów, na których dozwolone jest korzystanie z np. jednego słownika, z którego będzie korzystać więcej niż jedna osoba, ustawiony zostanie dozownik z płynem dezynfekcyjnym, którego należy użyć, jeżeli kolejny uczeń będzie używał danego słownika.
18. Zdający egzamin uczniowie muszą pamiętać o obowiązujących zasadach bezpieczeństwa, w tym przede wszystkim:
1) zakazie kontaktowania się z innymi zdającymi
2) obowiązku zakrywania ust i nosa w przypadku kontaktu bezpośredniego z nauczycielem, wyjścia do toalety lub wyjścia z sali egzaminacyjnej po zakończeniu pracy z arkuszem egzaminacyjnym
3) niedotykania dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu, a także przestrzegania higieny kaszlu i oddychania: podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką
4) konieczności zachowania odpowiedniego dystansu od innych zdających 
po zakończonym egzaminie.
19. Niedozwolone jest tworzenie się grup zdających przed szkołą oraz przed salą egzaminacyjną przed rozpoczęciem egzaminu oraz po jego zakończeniu.  Zdający egzamin uczniowie powinni dzielić się  między sobą wrażeniami po egzaminie z wykorzystaniem mediów społecznościowych, komunikatorów, telefonicznie, a unikać spotkań w grupie, np. przy wejściu do szkoły.
20. Osoby, które przystępują do dwóch egzaminów jednego dnia, mogą w czasie przerwy opuścić budynek szkoły albo oczekiwać na terenie szkoły 
na rozpoczęcie kolejnego egzaminu danego dnia w wyznaczonym przez Dyrektora Szkoły miejscu. Jeżeli pozwolą na to warunki pogodowe, miejsce takie będzie zorganizowane na świeżym powietrzu – boisko szkolne. W przypadku deszczu lub niskiej temperatury, uczniowie będą oczekiwać na popołudniową sesję egzaminacyjną na hali sportowej.
 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 19 maja 2020 r. 
 (D.U. z 2020 r. poz. 493, z późn. zmianą.), w szczególności nowelizacja z dn. 16 grudnia 2020r. (Dz.U. poz. 2314).