Jubileusz 100-lecia szkoly - 05.10.2018
n w    w w w w

baner
Jesteś tu:   Strona główna / Dokumenty / Technik logistyk - Przedmiotowy System Oceniania
duże małe domyślna
Technik logistyk - Przedmiotowy System Oceniania PDF Drukuj Email
Wpisany przez Magdalena Pawłowska   

Przedmiotowy System Oceniania z przedmiotów

Logistyka łańcucha dostaw
Logistyka produkcji
Laboratorium zaopatrzenia produkcji i dystrybucji
Laboratorium transportowo-spedycyjne

I Celem przedmiotowego systemu oceniania jest:

 1. Wspieranie rozwoju ucznia przez diagnozowanie jego osiągnięć w odniesieniu do wymagań edukacyjnych przewidzianych w programach nauczania.
 2. Dostarczenie uczniom, rodzicom i nauczycielom informacji o postępach, osiągnięciach oraz trudnościach ucznia
 3. Motywowanie ucznia do dalszej pracy
 4. Wykorzystywanie osiągnięć uczniów do planowania pracy dydaktycznej nauczyciela.

II. Zasady ogólne

 1. Każdy uczeń jest oceniany za swoje osiągnięcia - wiedzę, umiejętności oraz postawę np. aktywność czy kreatywność, sumienność, obowiązkowość, przestrzeganie regulaminów (np. pracowni komputerowej).
 2. Oceny są jawne.
 3. Uczeń otrzymuje ustną informację o uzyskanej ocenie zaraz po jej otrzymaniu.
 4.  Na wniosek ucznia ocena jest uzasadniana.
 5. Każdy uczeń powinien otrzymać w ciągu semestru minimum 3 oceny.
 6. Za różne formy aktywności na lekcjach stawiane będą plusy, za niewykonane zadania — minusy.
  Trzy plusy — bardzo dobry, trzy minusy - niedostateczny.
 7. Prowadzenie zeszytu jest obowiązkowe.
 8. Sprawdziany i odpowiedzi ustne są obowiązkowe.
 9. Uczeń, który opuścił więcej niż 50% lekcji nie będzie klasyfikowany.
 10. Uczeń, który otrzyma ocenę niedostateczną na koniec roku może przystąpić do egzaminu poprawkowego, na zasadach zawartych w wewnątrzszkolnym systemie oceniania.
 11. Uczeń ma prawo raz w semestrze zgłosić nieprzygotowanie do lekcji (nie dotyczy to zapowiedzianych sprawdzianów; nieprzygotowanie zgłasza się na początku lekcji).
 12. Stopień na koniec roku szkolnego ustala się na podstawie ocen uzyskanych  z I i II semestru - ocena końcowa nie jest średnią arytmetyczną.
 13. Nauczyciel przekazuje informacje o ocenie:

a.      Uczniowi - jako komentarz do każdej oceny, wyjaśnienie, uzasadnienie, wskazówki do dalszej pracy,

b.      Rodzicom – na ich prośbę, jako informację o aktualnym rozwoju dziecka, jego uzdolnieniach i trudnościach.

 1. Nie później niż 2 tygodnie przed końcowym (semestralnym) klasyfikacyjnym posiedzeniem  Rady Pedagogicznej nauczyciel informuje ucznia i wychowawcę o przewidywanej dla niego ocenie niedostatecznej.
 2. Podstawą do wystawienia oceny semestralnej będzie średnia ważona ocen cząstkowych obliczona z ocen otrzymanych w ciągu semestru oraz ocena postawy ucznia, w tym: aktywność, sumienność, obowiązkowość, przestrzeganie regulaminów.

III. Metody sprawdzania i oceniania osiągnięć uczniów

1. Sprawdziany pisemne

 • forma sprawdzianu: testy (zadania z luką, wyboru wielokrotnego, krótkiej odpowiedzi, na dobieranie, prawda-fałsz), zadania z treścią, zadania praktyczne, wypełnianie dokumentów,
 • sprawdzian obejmuje szerszy zakres materiału np. cały dział,
 • sprawdziany pisemne trwające minimum 1 jednostkę lekcyjną muszą być zapowiedziane na tydzień przed ich przeprowadzeniem i odnotowane w dzienniku lekcyjnym'
 • sprawdziany trwające krócej niż 45 minut nie muszą być zapowiadane i nie podlegają wpisaniu do dziennika lekcyjnego,
 • obecność ucznia na sprawdzianie w zapowiedzianym dniu jest obowiązkowa,
 • usprawiedliwiona nieobecność ucznia na sprawdzianie daje mu możliwość poprawy w dodatkowym terminie,
 • ocenę niedostateczną, lub w przypadku nieobecności na sprawdzianie (brak oceny), uczeń musi poprawić w terminie wyznaczonym przez nauczyciela, najczęściej w terminie 2 tygodni od dnia oddania sprawdzianu;
  w przypadku nieobecności na sprawdzianie i niepisania sprawdzianu w terminie wyznaczonym przez nauczyciela, nauczyciel wstawia uczniowi ocenę niedostateczną z tego sprawdzianu,
 • punktacja sprawdzianu przedstawia się następująco: 

punktacja

ocena

95% - 100%

bardzo dobry

75% - 95%

dobry

50% -75%

dostateczny

30% - 50%

dopuszczający

Poniżej 30 %

niedostateczny

 2. Sprawdziany krótkie, kartkówki

 • celem kartkówki jest sprawdzenie czy uczniowie przyswoili sobie nowy materiał i ukształtowali założone umiejętności,
 • kartkówki mogą obejmować treść z 3 ostatnich tematów lekcyjnych,
 • kartkówki mogą być niezapowiedziane,
 • kartkówki nie podlegają poprawie,
 • punktacja kartkówki przedstawia się następująco: 

punktacja

ocena

95% - 100%

bardzo dobry

75% - 95%

dobry

50% -75%

dostateczny

30% - 50%

dopuszczający

Poniżej 30 %

niedostateczny

3. Odpowiedź ustna

 • za pomocą odpowiedzi ustnej uczeń ma możliwość wykazania się zrozumieniem materiału nauczania,
 • odpytywanie obejmuje zakres wiadomości 3 ostatnich lekcji i nie musi być zapowiedziane,
 • odpowiedź ustna nie podlega poprawie,
 • odpowiedź ustna obejmuje 3 pytania i oceniana jest według następującej punktacji: 

punktacja

ocena

3 prawidłowe odpowiedzi

bardzo dobry

2 prawidłowe odpowiedzi,
3 częściowo poprawna

dobry

2 prawidłowe odpowiedzi

dostateczny

1 prawidłowa odpowiedź

dopuszczający

0 prawidłowych odpowiedzi

niedostateczny

4. Praca domowa

 • praca domowa może mieć dowolną formę,
 • brak odrobionej pracy domowej jest nieprzygotowaniem ucznia do lekcji i jest podstawą wystawienia oceny „niedostatecznej”,
 • praca domowa oceniana jest na podstawie poprawności wykonania zadania, włożonego wysiłku, pomysłowości.

5. Aktywność na lekcji

 • w przypadku znaczącej aktywności ucznia na lekcji otrzymuje on ocenę bardzo dobry
 • w pozostałych przypadkach (mniej znacząca aktywność na lekcji ) uczeń otrzymuje znak „+” lub „-„
 • w przypadku otrzymania 3 plusów uczeń otrzymuje ocenę bardzo dobry w przypadku 3 minusów ocenę niedostateczny.

6. Prace dodatkowe

 • prezentacje multimedialne
 • referaty 
 • plakaty
  powyższe prace oceniane są na podstawie poprawności wykonania, kreatywności, wartości edukacyjnej, terminowości i są prezentowane na forum klasy.

7. Zeszyt przedmiotowy

 • uczeń ma obowiązek posiadania i prowadzenia zeszytu na każdej lekcji;
  nieusprawiedliwiony brak zeszytu, bądź nieprowadzenie notatek na zajęciach lekcyjnych jest nieprzygotowaniem ucznia do lekcji i jest podstawą wystawienia oceny „niedostatecznej”
 • w zeszycie przedmiotowym nauczyciel może zamieszczać uwagi które stanowią informację przekazywaną od nauczyciela do rodzica (opiekuna) ucznia; uwaga powinna być podpisana przez rodzica a obowiązek dopilnowania tego spoczywa na uczniu.

8. Udział w olimpiadach i konkursach

 • zakwalifikowanie się ucznia do etapu wojewódzkiego lub centralnego konkursu przedmiotowego powoduje automatyczne podwyższenie jego oceny semestralnej o jedną wyżej;
 • zostanie laureatem, lub przynajmniej uzyskanie przez ucznia miejsca punktowanego w pozaszkolnym etapie jest podstawą do podwyższenia jego oceny do celującej.

Opracowala: Magdalena Pawłowska