n w    w w w w

baner
Jesteś tu:   Strona główna / Rekrutacja 2018/2019
duże małe domyślna
Rekrutacja
Spot promocyjny

 
Oferta Edukacyjna na rok szkolny 2018/2019

 

 OFERTA EDUKACYJNA w roku szkolnym 2018/2019 w Zespole Szkół Ekonomicznych w Radomiu.

W roku szkolnym 2018/2019 Zespół Szkół Ekonomicznych prowadzi nabór do następujących klas I:
Technikum:
1.    Technik ekonomista – 2 oddziały
⦁    1E1 – rozszerzony: język angielski i matematyka
⦁    1E2 – rozszerzona geografia i język angielski
 
2. Technik handlowiec – 1 i 1/2 oddziału
⦁    1H1 – rozszerzona geografia i język angielski

3. Technik logistyk - 2 oddziały
⦁    1Lg1 - rozszerzony: język angielski i matematyka
⦁    1Lg2 – rozszerzona  język angielski i matematyka

4. Technik spedytor z innowacją pedagogiczną obsługa celna – 1 oddział
⦁    1Sp – rozszerzona geografia i język angielski

5. Technik eksploatacji portów i terminali – 1/2 oddziału
⦁    1Pt -rozszerzona geografia i język angielski
 

Branżowa szkoła I stopnia w zawodzie:
1. Sprzedawca - 1/2 oddziału
2. Magazynier – logistyk – 1/2 oddziału  

 
   

 

 
Rekrutacja 2018/2019

 

 HARMONOGRAM REKRUTACJI  DO SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH
W ROKU SZKOLNYM 2018/2019 
 
1. Składanie wniosków o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym - od 10 maja od godz. 10.00 do 18 maja do godz. 15.00

2. Możliwość dokonania zmiany wyboru szkoły dla kandydatów, którzy złożyli wniosek w terminie majowym lub  z udokumentowanych przyczyn losowych nie mogli tego zrobić w pierwszym terminie - od 15 czerwca od godz. 10.00 do 19 czerwca do godz.16.00
 
3. Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia gimnazjum i zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego (kopie poświadczone za zgodność przez gimnazjum) - od 22 czerwca od godz. 12.00 do    27 czerwca do godz. 16.00
 
4. Weryfikacja wniosków o przyjęcie do szkoły i innych złożonych dokumentów przez komisje rekrutacyjne, w tym dokonanie czynności, o których mowa w art. 20t ust. 7 uso - od 10 maja do 6 lipca (najpóźniej do 20 czerwca możliwość wystąpienia komisji rekrutacyjnej do właściwego organu o weryfikację warunków określonych     w art. 20t uso)
 
5. Podanie do wiadomości list kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych zawierające imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz informację o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu kandydata, a także najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia - 6 lipca godz. 12.00
 
6. Wydanie przez szkoły prowadzące kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie kandydatowi z listy kandydatów zakwalifikowanych, który dokonał wyboru kształcenia w danym zawodzie w jednej szkole, w przypadku złożenia przez kandydata oświadczenia o wyborze tej szkoły – W przypadku kandydatów, którzy dokonali wyboru kształcenia w danym zawodzie, wskazując szkołę jako szkołę pierwszego wyboru: od 10 maja od godz. 10.00 do 18 maja do godz. 15.00 W przypadku pozostałych kandydatów: od 6 lipca od godz. 12.00 do 9 lipca  do godz. 16.00
 
 
7. Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginałów dokumentów oraz zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - od 6 lipca od godz. 12.00 do 12 lipca do godz. 10.00
 
8.  Podanie przez komisję rekrutacyjną list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych - 12 lipca do godz. 16.00
 
9.  Poinformowanie przez dyrektora szkoły ponadgimnazjalnej kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc - 12 lipca do godz. 16.00
 
REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA
 
1.  Składanie wniosków o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym -  od 13 lipca od godz. 8.00 do 16 lipca do godz. 16.00; wydanie przez szkoły prowadzące kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie 2. Weryfikacja wniosków o przyjęcie do szkoły i innych złożonych dokumentów przez komisje rekrutacyjne - od 13 lipca do 28 sierpnia (najpóźniej do 10 sierpnia możliwość wystąpienia komisji rekrutacyjnej do właściwego organu o weryfikację warunków określonych w art. 20t uso)

3. Podanie do wiadomości list kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych zawierające imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz informację o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu kandydata, a także najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia - do 29 sierpnia do godz. 12.00
 
4. Wydanie przez szkoły prowadzące kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie kandydatowi z listy kandydatów zakwalifikowanych, który dokonał wyboru kształcenia w danym zawodzie w jednej szkole, w przypadku złożenia przez kandydata oświadczenia o wyborze tej szkoły - przy składaniu wniosku do szkoły
 
5. Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginałów dokumentów oraz zaświadczenia lekarskiego         o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - od 29 sierpnia od godz. 12.00 do 30 sierpnia do godz. 16.00
 
6. Podanie przez komisję rekrutacyjną list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych - do 31 sierpnia do godz. 12.00
 
7. Poinformowanie przez dyrektora szkoły ponadgimnazjalnej kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc - do 31 sierpnia do godz. 12.00