Konkurs na film promujący Zespół Szkół Ekonomicznych Drukuj
Wpisany przez Paulina Szczepaniak   
Środa, 08 Styczeń 2020 22:02


 

Regulamin Szkolnego Konkursu Na Film Promujący
Zespół Szkół Ekonomicznych w Radomiu

§ 1. Organizator Konkursu

Organizatorem Konkursu jest Zespół Szkół Ekonomicznych w Radomiu. Organizator jest odpowiedzialny za projekt Szkolnego Festiwalu Filmowego. Koordynatorami Konkursu jest Pani Ewelina Markowska i Urszula Wolska.

§ 2. Cel Konkursu

Celem Konkursu jest wyłonienie filmu promującego Zespół Szkół Ekonomicznych w Radomiu oraz zachęcenie uczniów do konstruktywnego wykorzystania nowych urządzeń multimedialnych, aktywizacja twórcza uczniów, kształtowanie umiejętności współpracy w zespole i promocja szkoły.

§ 3. Terminarz

1. Przesyłanie prac: 04.02.2020
2. Szkolny przegląd filmów: 27-28.02.2020
3. Finał konkursu 5.03.2020

§ 4 Nagrody

1. Nagrodę za I, II i III miejsce stanowią bony do sieci Empik.

§ 5. Warunki uczestnictwa w Konkursie

1. Konkurs ma charakter otwarty. Adresowany jest do wszystkich uczniów Zespołu Szkół Ekonomicznych w Radomiu, niezależnie od wieku, zwanych dalej Uczestnikami.
2. Filmy zgłaszane do Konkursu winny być nadsyłane w formie zgłoszenia zespołowego dwuosobowego. Nagroda jest przyznawana zespołowi jako całości.
3. Szkoła oraz Organizatorzy Konkursu nie ponoszą odpowiedzialności za udostępnianie wizerunku uczniów biorących udział w Konkursie.
4. Film zgłoszony do Konkursu nie może trwać dłużej niż 3 minuty.
5. Uczestnik może zgłosić do Konkursu więcej niż jeden film. W tym przypadku zostaje nagrodzony ten, który zajmie wyższe miejsce.
6. Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania zasad bezpieczeństwa podczas produkcji filmu.
7. Do Konkursu nie będą dopuszczane filmy:

 • niezadowalającym poziomie artystycznym
 • naruszające prawa autorskie innych podmiotów
 • zawierające treści dyskryminujące ze względu na rasę, płeć, orientację seksualną, narodowość, poglądy polityczne
 • raniące uczucia religijne
 • w których ktoś z Uczestników naraża życie i zdrowie swoje lub innych osób.

8. Organizatorowi przysługuje prawo wykluczenia Uczestników z udziału w Konkursie, jak również odmowy przyznania Uczestnikowi nagrody w przypadku, informacji o podjętych przez niego działaniach sprzecznych z postanowieniami niniejszego regulaminu.
9. Wykluczeniu z Konkursu podlegają również Uczestnicy, co do których Organizator uzyskał informację, iż nie są autorami filmu lub nie mają do niego praw.
10. Zgłoszenie filmu do Konkursu jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na jego późniejsze wykorzystanie przez Organizatora i zaakceptowanie niniejszego regulaminu niezależnie od tego czy autor filmu został laureatem konkursu czy nie.
11. Uczestnicy Konkursu upoważniają Organizatora do nieodpłatnego korzystania i rozporządzania zgłoszonymi do Konkursu pracami w kontekście ich związku z Konkursem.
12. Do Konkursu mogą być zgłaszane wyłącznie filmy autorstwa uczestników, nienaruszające praw autorskich osób trzecich.
13. Filmy niespełniające wymagań określonych w niniejszym regulaminie zostaną wyłączone z udziału w Konkursie.
14. Jury ma prawo nie przyznawać nagród w przypadku, gdy poziom prac nie będzie spełniał wymogów regulaminu oraz kryteriów ustalonych przez Organizatora Konkursu. Jury ma również prawo podjąć decyzję o dowolnym podziale nagród. W skład Jury wchodzą: dyr. R. Walczak, vice -dyr. M. Burzyńska, vice-dyr. M. Hartmann, K. Kwiecień, E. Markowska, U. Wolska.
15. Decyzje jury są ostateczne i niepodważalne.
16. Wszystkie przesłane filmy pozostają w archiwum Organizatora.
17. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone podczas Finału Konkursu. Wtedy też wręczone zostaną nagrody.

§ 6. Wymagania techniczne dotyczące przesyłanych filmów

ZASADY TWORZENIA FILMÓW:

 • uczniowie wykonują pracę zespołowo,
 • film wykonany w dowolnym programie do tworzenia filmów o wielkość prac: do 3 minut, o zapis cyfrowy w formacie: mpeg, avi lub mp4,
 • wszystkie prace powinny być opisane w pliku tekstowym (imię, nazwisko autora lub autorów, nazwa klasy,)
 • filmy powinny nie tylko przedstawiać suche fakty o szkole ale mogą wyjaśniać, dlaczego autora filmu wybrał ZSE w Radomiu lub co mu się w szkole (w klasie - profilu) najbardziej podoba.
 • filmy powinny wyrażać własną inwencję artystyczną autora i nie mogą być powieleniem istniejących projektów.
 • dopuszcza się wykorzystanie w pracach gotowych grafik, zdjęć, filmów, dźwięków, tekstów itp., jednak należy w pracy podać wykorzystane źródła oraz do pracy należy załączyć bibliotekę z oryginałami grafik, zdjęć, filmów, dźwięków itp.
 • w konkursie mogą brać udział jedynie te prace, które nie brały udziału w żadnym innym konkursie.

§ 7. Sposób i termin nadsyłania filmów

1. Filmy należy przesyłać przez e-mail (urszula.wolska@zse.radom.pl), przynieść na pendrive lub płycie CD do Pani Eweliny Markowskiej lub Pani Urszula Wolskiej.
2. Filmy powinny być przesyłane w nieprzekraczalnym terminie: 04.02.2020r.
3. Wszelkie pytania lub wątpliwości dotyczące uczestnictwa w Konkursie prosimy kierować na adres: urszula.wolska@zse.radom.pl
4.W dniach 27-28.02.2020 odbędzie się Szkolny Festiwal Filmowy, podczas którego wyemitowane zostaną wszystkie filmy zgłoszone do Konkursu. Na zakończenie konkursu zostaną wręczone nagrody.

§ 8. Unieważnienie Konkursu

Organizator zastrzega sobie prawo do unieważnienia Konkursu w przypadku:

 • gdy nie wpłynie żadna praca konkursowa,
 • gdy wszystkie prace konkursowe nie spełnią warunków regulaminu,
 • gdy poziom artystyczny wszystkich prac konkursowych będzie niezadowalający.

§ 9. Ustalenia końcowe

1. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
2. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za jego odwołanie bądź zmiany w harmonogramie wynikłe z przyczyn niezależnych od niego.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji regulaminu i jego zmiany pod warunkiem, że taka zmiana nie naruszy praw nabytych uczestników Konkursu.

 

Zmieniony: Środa, 08 Styczeń 2020 22:07